Polityka Prywatności

ZE SPEŁNIENIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA KORZYSTAJĄCEGO Z USŁUG Smart Power Systems Sp. z o.o.

Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe – szczegółowe informacje znajdziesz poniżej:

Administrator danych osobowych (Administrator /Organizator).
Administratorem danych jest  Smart Power Systems Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin, Polska zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr.: KRS: 0000883241, NIP: 5842801542, REGON: 388136397, adres poczty elektronicznej:   biuro@powerstream.pl

Administrator danych osobowych – dane kontaktowe.
Można się z nami kontaktować:
● pisemnie na adres: ul. Obrońców wybrzeża 9/4 80-398 Gdańsk
● na adres poczty elektronicznej: biuro@powerstream.pl

Kategorie danych osobowych.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe:
1) imię;
2) nazwisko;
3) numer telefonu;
4) adres poczty elektronicznej;
5) informacje na temat reprezentacji przedsiębiorący, który będzie korzystać z usług;
6) dane dotyczące pracy lub miejsca zatrudnienia.

Podawanie danych osobowych przez Uczestnika.
Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług przez Administratora. Brak podania tych danych uniemożliwi wykonywanie usług przez Administratora.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na następujących podstawach:

1) w celu wykonania umowy i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) marketingu produktów lub usług Administratora (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu odbywać się będzie w realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług;
3) marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest możliwość prowadzenia marketingu własnych produktów i usług, polegającego na bezpośredniej komunikacji z Tobą w celu reklamy i promocji usług Administratora;
4) badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Administratora (m.in. w postaci ankiet telefonicznych, SMS-owych lub e-mailowych) – co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług Administratora ;
5) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
6) wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających z właściwych przepisów prawa – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega ADMINISTRATOR (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
7) tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora (w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe, tworzenie modeli statystycznych) – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest analiza i rozwój działalności;
8) wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań/ funkcjonalności wykonywania usług (rozwój funkcjonalności, testowanie wprowadzanych nowych rozwiązań, analiza rodzaju koniecznych do wprowadzenia nowych funkcjonalności, tworzenie narzędzi/raportów analitycznych itp.) – takie przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest rozwijanie i zapewnianie bezpieczeństwa świadczenia Usług dla Społeczności Klubu Inteligencji Biznesu;
9) handlowych i marketingowych realizowanych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
10) handlowych i marketingowych, w tym otrzymywania informacji i ofert w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Administratora, lub podmioty współpracujące z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
11) wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących do celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
12) przekazania danych osobowych do podmiotów współpracujących z Administratorem i ich wykorzystywania w celach określonych w punktach 9) – 11) powyżej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Sposób zbierania Twoich danych osobowych.
Zbieramy Twoje dane osobowe na różne sposoby, w tym:

1) podczas podpisywania Umowy z Tobą:
2) podczas Rejestracji Usługobiorcy;
3) podczas uzupełniania profilu Usługobiorcy;
4) gdy wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji i ofert;
5) gdy uczestniczysz w specjalnych ofertach, programach lub konkursach;
6) gdy Administrator korzysta z plików COOKIES, identyfikatorów urządzeń, lokalizacji, danych pochodzących ze środowiska operacyjnego Twojego urządzenia.

Kategorie odbiorców Danych osobowych.
1) Administrator;
2) partnerzy biznesowi Administratora, w tym przede wszystkim dostawcy energii elektrycznej;
3) spółki z grupy kapitałowej Administratora;
4) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
5) podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
6) nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy przy wykonywaniu Usług.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Twoje dane nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Musisz uwzględniać tę okoliczność, iż korzystanie USŁUG ADMNISTRATORA (OPERATORA) w państwie znajdującym się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego może prowadzić do przetwarzania danych osobowych przez podmioty w tym państwie.

Cele i okres przechowywania Danych osobowych.
Twoje dane będziemy przetwarzać:
1) w celu wykonywania usług Administratora – do momentu wykonywania usług, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaniem usług, w tym roszczeń finansowanych (do 10 lat od dnia zakończa wykonywania usług);
2) w celu marketingu produktów lub usług (z wyłączeniem marketingu bezpośredniego) – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
3) w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
4) badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi Administratora – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
5) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń (do 10 lat od dnia zakończa wykonywania usług);
6) wypełniania obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów praw, w tym przepisów prawa podatkowego;
7) w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
8) w celu wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
9) w celach handlowych i marketingowych realizowanych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, albo cofnięcia zgody;
10) w celach handlowych i marketingowych, w tym otrzymywania informacji i ofert w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Administratora, lub podmioty współpracujące z Administratorem – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, albo cofnięcia zgody;
11) w celach wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących do celów marketingu bezpośredniego – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, albo cofnięcia zgody;
12) w celach przekazania danych osobowych do podmiotów współpracujących z Administratorem i ich wykorzystywania w celach określonych w punktach (9 – 11) powyżej – do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, albo cofnięcia zgody.

Twoje prawa – ogólnie.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz:
● prawo dostępu do treści danych, na podstawie (art. 15 RODO);
● prawo do sprostowania danych, na podstawie (art. 16 RODO);
● prawo do usunięcia danych, na podstawie (art. 17 RODO);
● prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. (18 RODO);
● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie (art. 21 RODO);
● prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 RODO);
● prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Prawo do wycofania Zgody.
Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko przetwarzania danych, które ADMINISTRATOR będzie przetwarzać na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. W tym celu możesz wysłać do nas e-mail na adres: biuro@powerstream.pl
Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Prawo do sprzeciwu.

Możesz w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wysyłając do nas e-mail na adres: biuro@powerstream.pl

Administratorowi nie będzie wtedy wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W razie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – w każdym przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

Prawo dostępu do danych osobowych.
W zakresie realizacji prawa dostępu do danych osobowych, masz prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Twoje dane osobowe. Masz również prawo uzyskania dostępu do tych danych osobowych, a także informacji, wskazanych szczegółowo w art. 15 ust. 1 RODO (np. informacji o celach przetwarzania danych osobowych, informacji o kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane).

Prawo do sprostowania danych osobowych.
W zakresie realizacji prawa do sprostowania danych masz prawo żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym).
W zakresie realizacji prawa do usunięcia danych (zwanego również jako „prawo do bycia zapomnianym”), masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, pod warunkiem, że jedna z następujących przesłanek jest spełniona:
● dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
● został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i Administrator nie posiada nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania;
● dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
● dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.

Administrator może odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym z przyczyn wskazanych w art. 17 ust. 3 RODO, tj. w przypadku, gdy jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W zakresie realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
● jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora – przez okres umożliwiający sprawdzenie przez Administratora prawidłowości tych danych;
● przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
● Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Twoich do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
● wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora – przetwarzanie danych osobowych będzie ograniczone do momentu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

W przypadku realizacji przez Ciebie prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w sytuacjach wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, tj. może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Prawo do przeniesienia danych osobowych.
W zakresie realizacji prawa do przeniesienia danych, masz prawo do otrzymania przekazanych Administratorowi przez Ciebie danych osobowych (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) oraz do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych (Administrator przesyła Twoje dane osobowe bezpośrednio do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe). Przekazane dane osobowe mogą obejmować zarówno dane przekazane Administratorowi bezpośrednio jak i inne dane pozyskane. Realizacja wniosku następuje w języku, w jakim dane są przetwarzane przez Administratora.

W przypadku, gdy przeniesienie danych obejmuje dane innych osób wymagana jest ich zgoda. W innym przypadku dane osobowe są przenoszone bez danych innych osób.

Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, tj. w przypadku Polski do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/p/zalatw-sprawe, a także do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych UE https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich niepodania.
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania usług.. W zakresie, w którym Administrator przetwarza dane na podstawie zgody – zgoda nie musi być przez Ciebie wyrażona w celu skorzystania z usług Administratora.

Dalsze informacje na temat danych osobowych.
W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących Ci prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt z Administratorem.

Zapraszamy do kontaktu.

Siedziba

 

Smart Power Systems Sp. z o.o.

ul. Związkowa 26,
20-148 Lublin, Polska

biuro@powerstream.pl
www.powerstream.pl

Oddział Warszawa

 

Smart Power Systems Sp. z o.o.

ul. Zygmunta Vogla 8
02-963 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 270 70 00
Fax: +48 22 464 81 15

Dane rejestrowe

 

Smart Power Systems Sp. z o.o.

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nr.: KRS: 0000883241, NIP: 5842801542, REGON: 388136397

Polityka Prywatności
Polityka Cookies

edtech