Regulamin Sklepu

Regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną    https://powerstream.pl/

Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem https://powerstream.pl/, zasady realizacji tych umów w tym dostawy, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

WSTĘP:

Niniejszy Regulamin został stworzony przez jest  Smart Power Systems Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Obrońców wybrzeża 9/4 80-398 Gdańsk, Polska zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr.: KRS: 0000883241, NIP: 5842801542, REGON: 388136397, adres poczty elektronicznej:   biuro@powerstream.pl

Regulamin nie obejmuje usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługi świadczone przez  są w sposób zgodny z obowiązującą w Polsce regulacją prawną dotyczącą ochrony danych osobowych.

 

Artykuł 1. Definicje:

1.1             SPRZEDAWCA – Smart Power Systems Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Obrońców wybrzeża 9/4 80-398 Gdańsk, Polska zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr.: KRS: 0000883241, NIP: 5842801542, REGON: 388136397, adres poczty elektronicznej:   biuro@powerstream.pl

1.2            ADRES SPRZEDAWCY – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się przez to następujące dane: Smart Power Systems Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Obrońców wybrzeża 9/4 80-398 Gdańsk, Polska zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr.: KRS: 0000883241, NIP: 5842801542, REGON: 388136397, adres poczty elektronicznej:   biuro@powerstream.pl  1.3           KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.
1.4           KONSUMENT art. 22(1) KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
1.5           UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Usług zamieszczonych na stronie https://powerstream.pl/ zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem https://powerstream.pl/.
1.6            PRZEDMIOT SPRZEDAŻY/PRZEDMIOT – usługa wraz z przedmiotami niezbędnymi do wykonania usługi którą Klient nabywa za pośrednictwem https://powerstream.pl/.
1.7            ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem https://powerstream.pl/ określające: Przedmiot Sprzedaży znajdujący się w asortymencie https://powerstream.pl/ w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia, sposób wykonania oraz dane Klienta.
1.8           FORMULARZ ZAMÓWIENIA – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym dostępny na https://powerstream.pl/, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między innymi za pomocą elektronicznego koszyka oraz określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy, wykonania i płatności.
1.9            CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta w https://powerstream.pl/ zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
1.10         DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Artykuł 2. Postanowienia ogólne 2.1.           Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są  przewidziane między innymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119) (RODO).
2.2.          Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionego w https://powerstream.pl/ Przedmiotu Sprzedaży. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” na https://powerstream.pl/.
2.3.          Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
2.4.          Do realizacji Zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień Regulaminu.
2.5.          Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja Regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Przedmiot Sprzedaży.
2.6.          Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.
2.7.          Administratorem Państwa danych osobowych jest Sprzedawca.
2.8.          Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Sprzedawca prowadzi zbiór danych Klientów https://powerstream.pl/;
b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Sprzedawcę;
c) ustalenia kto jest Administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji, gdy Administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2.9.          Klientowi przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.
2.10.       Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119) (RODO). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.
2.11.         Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.
2.12.        Klient korzystający z usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem https://powerstream.pl/ zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
2.13.        Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz zamówienia składane przez Klientów w Europie, a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w innych krajach.
2.14.       Wszystkie znajdujące się w sprzedaży https://powerstream.pl/ Przedmioty zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa.
2.15.       Informacje dotyczące Przedmiotów Sprzedaży  znajdujące się na stronie https://powerstream.pl/ stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.
2.16.        Podane na stronie https://powerstream.pl/ ceny zawierają koszty  dostawy.
2.17.        Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, jeśli dokona zakupu, który nie ma związku z prowadzoną przez niego działalnością posiada prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu przyjęciu Przedmiotu Sprzedaży.
2.18.       Zgodnie z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.19.        Zgodnie z art. 556(4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.20.      Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o CEiDG — Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej — a konkretnie o wpisane tam kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej.
2.21.        Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność uzyskają uprawnienia w zakresie:
a) niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych;
b) rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
c) roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem reklamacji konsumenta;
d) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni;
2.22.      Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego dotyczących niedozwolonych postanowień umownych] stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Artykuł 3.

Warunki świadczenia Usług

3.1.           Sprzedawca świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.
3.2.          Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia Klientowi https://powerstream.pl/, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
3.3.          Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
3.4.         Usługa określona w  Artykule 3.1. świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do sieci internetowej.
3.5.          Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
3.6.          Klient finalizując zakup w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.
3.7.          Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, Administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
3.8.         Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych

Artykuł 4.

Warunki Umowy

4.1.           Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą https://powerstream.pl/ określając Przedmioty jakie zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy oraz  odpowiednio jego specyfikację.
4.2.          Łącznie z wyborem Klient wypełnia internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę takie jak na przykład ilości, miejsce dostawy oraz formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.
4.3.         Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
4.4.         Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
4.5.         Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj, jego specyfikację o indywidualnych właściwościach określonych przez Klienta https://powerstream.pl/, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

Artykuł 5.

Realizacja zamówienia

5.1.          Sprzedawca rzetelnie realizuje zamówienia Klienta według kolejności ich wpłynięcia – każde zamówienie jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne!
5.2.         Czas dostawy określany jest na stronie https://powerstream.pl/.
5.3.         Na czas realizacji zamówienia składa się przede wszystkim czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia, wydanie przesyłki kurierowi). Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu  doręczenia, może on się zmieniać w zależności od rodzaju wskazanego przez Klienta środka transportu.
5.4.        W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w Artykule 5.3. terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
5.5.        Dostawa odbywa się za pośrednictwem operatora Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.
5.6.         Zamówienia dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bądź to bezpośrednio na adres Klienta wskazany w internetowym formularzu składanego zamówienia i potwierdzonego przez Klienta, jako adres do wysyłki lub odbierane osobiście w punkcie odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.
5.7.         Klient na bieżąco jest informowany o kosztach dostawy, są one podawane w trakcie wypełniania przez Klienta internetowego formularza zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki zależy od kraju do którego wysyłane jest zamówienie, ilości zamawianych Przedmiotów ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki.
Artykuł 6. Metody płatności 6.1.           Sprzedawca umożliwia płatność za w formie przedpłaty na rachunek bankowy.
6.2.          Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU, PayPal, Przelewy24.
6.3.          Gotówką przy odbiorze zamówionego Przedmiotu (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony Przedmiot dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
Artykuł 7. Rękojmia 7.1.          Ponowna dostawa w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wady odbywa się na koszt Sprzedawcy.
7.2.         Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Konsumentowi.
7.3.         Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta jeżeli w chwili jego wydania przedmiot był niezgodny z umową, posiada wady  fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Przedmiotu konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Przedmiotu Kupującemu, przy czym w razie wymiany Przedmiotu termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
7.4.         Zgłoszenie o wadach Przedmiotu należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy.
7.5.         Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach Przedmiotu, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.
7.6.         Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Przedmiotu, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Przedmiot należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy gdy tylko właściwości Przedmiotu na to pozwalają.
7.7.         Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.
7.8.         Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Przedmiotu, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Przedmiotu na nowy.
Artykuł 8. Odstąpienie 8.1.           Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
8.2.          Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Przedmiotu w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
8.3.         Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi  w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
8.4.         Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru Klienta.
8.5.         Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy.
8.6.          Do zachowania terminu określonego wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
8.7.          Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Przedmiotu oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
8.8.         Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8.9.          Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Przedmiot, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów  dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Przedmiotu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.10.       Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Przedmiot. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Przedmiotu przed jego upływem.
8.11.         Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Przedmiotu.
8.12.       Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta.
8.13.       Przedmiot należy dostarczyć na Adres Sprzedawcy.
8.14.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Przedmiot, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.
8.15.       Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Artykuł 9.

Reklamacje

9.1.           Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak:  imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Przedmiot zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.
9.2.          Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać wymiany Przedmiotu na taki, który jest wolny od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast wymiany Przedmiotu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
9.3.          Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej , uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)”
9.4.          W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji.

Artykuł 10.

Odpowiedzialność

10.1.         Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności sklepu
10.2.        Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści które mogłyby w szczególności:
a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
c) naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
d) umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
e) naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;
f) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
10.3.       W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

Artykuł 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

11.1.          Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
11.2.         Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
b) zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl;
11.3.        W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
11.4.       Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
11.5.        Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

Artykuł 12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

12.1.         Regulacje i postanowienia w niniejszym Artykule dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
12.2.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
12.3.        W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi  stosowne oświadczenie.
12.4.       Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie Przedmiotuy. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
12.5.       Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu przechodzi na kupującego z chwilą wydania przez sprzedawcę zamawianego Przedmiotu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego Przedmiotu przechodzą na klienta niebędącego konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z Przedmiotuem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go klientowi.
12.6.        Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie Przedmiotu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
12.7.        Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Przedmiot wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
12.8.       Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
12.9.        Wszelkie spory między sklepem internetowym a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Artykuł 13. Postanowienia końcowe 13.1.         Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
13.2.        Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa.
13.3.       Wszelkie treści zamieszczone na stronie https://powerstream.pl/ (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
13.4.       W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
13.5.       Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
13.6.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
a) zmiany przepisów prawa;
b) zmiany sposobów płatności i dostaw;
c) zmiana kursu walut;
d) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem;
e) zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
13.7.       Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
13.8.      Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
13.9.       Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
13.10.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
13.11.      Klienci w/w sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://powerstream.pl/  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk
13.12.    Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………………..

Załączniki:

 

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – Zgłoszenie zwrotu


ZAŁĄCZNIK NUMER 1 do REGULAMIN

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Oświadczenie złożone: SPRZEDAWCY – Smart Power Systems Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Obrońców wybrzeża 9/4 80-398 Gdańsk, Polska zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr.: KRS: 0000883241, NIP: 5842801542, REGON: 388136397, adres poczty elektronicznej:   biuro@powerstream.pl
Oświadczenie złożone przez:

 

_______________________________________________________________________________________.

Treść Oświadczenia: Ja niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy zawartej z Organizatorem.
Data złożenia Zamówienia:
Data i podpis Klienta:


POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

W myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) mają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Przedmiotu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

  • o świadczenie usług, gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci praw odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia wysłanego do nas drogą pocztową lub drogą elektroniczną na wskazane wyżej adresy do korespondencji.
Aby złożyć oświadczenie co do odstąpienia od umowy mogą Państwo skorzystać
z udostępnianego przez nas wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe i w żaden sposób nie wpływa na samą realizację prawa do odstąpienia od umowy.
Do zachowania terminu 14 dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta  o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Skutki odstąpienia od umowy:
Gdy Klient odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym).
Sklep internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Klienta Przedmiotu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
Prosimy o odesłanie Przedmiotu na podany wyżej adres nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo drogą listowną czy to drogą elektroniczną o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany również, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Informujemy, iż będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Przedmiotu.

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 do REGULAMINU

WZÓR OŚWIADCZENIA O ZWROCIE TOWARU